Нийт 4 төлөвлөлт

Харахыг хүссэн төлөвлөлтийн урд чеклэж /чагтлах/ харна.

24 Монгол орны нуурууд Дэлгэрэнгүй
Хамрах хугацаа: 2015-12-22 -2017-12-22
Газрын хэмжээ: мкв
Дэлгэрэнгүй: Монгол орны нуурууд

25 Монгол орны гол мөрнүүд Дэлгэрэнгүй
Хамрах хугацаа: 2015-12-21 -2017-12-22
Газрын хэмжээ: мкв
Дэлгэрэнгүй: Монгол орны гол мөрнүүд

26 Монгол орны ой Дэлгэрэнгүй
Хамрах хугацаа: 2015-12-22 -2017-12-22
Газрын хэмжээ: мкв
Дэлгэрэнгүй: Монгол орны ой

27 Сумдуудын хил Дэлгэрэнгүй
Хамрах хугацаа: 2015-12-22 -2017-12-22
Газрын хэмжээ: мкв
Дэлгэрэнгүй: Сумдуудын хил