Үнийн мэдээ

Шүүлт

Газрын зориулалт

Он

Байршил


Хайлтаар 698 үнийн мэдээ олдсон

Сурталчилгаа

2017-01 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 48 3669 1199 7143
Худалдаа үйлчилгээний газар 7
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-02 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 44 15585 1363 138889
Худалдаа үйлчилгээний газар 3
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-03 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 54 11621 1667 65147
Худалдаа үйлчилгээний газар 8 14535 0 29070
Үйлдвэрлэлийн газар 2
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-04 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 48 5027 1932 19418
Худалдаа үйлчилгээний газар 6
Үйлдвэрлэлийн газар 1
Хөдөө аж ахуйн газар 2

2017-05 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 116 4892 947 27174
Худалдаа үйлчилгээний газар 2
Үйлдвэрлэлийн газар 2
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-06 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 62 4011 1250 12346
Худалдаа үйлчилгээний газар 7 26013 12500 39526
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 2

2017-07 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 34 166667 166667 166667
Худалдаа үйлчилгээний газар 3
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-08 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 62 13210 3623 22796
Худалдаа үйлчилгээний газар 7 25000 25000 25000
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-09 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 80 2841 1748 3933
Худалдаа үйлчилгээний газар 11 277089 12219 533333
Үйлдвэрлэлийн газар 1
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-10 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 25 23896 2235 50000
Худалдаа үйлчилгээний газар 4
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-11 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 30 2551 2551 2551
Худалдаа үйлчилгээний газар 10
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-12 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 3 15000 15000 15000
Худалдаа үйлчилгээний газар 9
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар