Үнийн мэдээ

Шүүлт

Газрын зориулалт

Он

Байршил


Хайлтаар 878 үнийн мэдээ олдсон

Сурталчилгаа

2017-01 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 56 8912 1199 111111
Худалдаа үйлчилгээний газар 7 22976 4286 41667
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-02 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 48 13507 1363 138889
Худалдаа үйлчилгээний газар 3
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-03 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 69 10822 636 76923
Худалдаа үйлчилгээний газар 9 17043 0 29070
Үйлдвэрлэлийн газар 2
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-04 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 60 6726 -500 50000
Худалдаа үйлчилгээний газар 6
Үйлдвэрлэлийн газар 1
Хөдөө аж ахуйн газар 2

2017-05 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 135 4739 947 27174
Худалдаа үйлчилгээний газар 3 79365 79365 79365
Үйлдвэрлэлийн газар 2
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-06 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 86 4627 855 21645
Худалдаа үйлчилгээний газар 6 26013 12500 39526
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 3 4286 4286 4286

2017-07 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 46 19418 1940 166667
Худалдаа үйлчилгээний газар 3
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-08 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 79 5912 1458 22796
Худалдаа үйлчилгээний газар 6 25000 25000 25000
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1 4286 4286 4286

2017-09 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 95 4520 0 20833
Худалдаа үйлчилгээний газар 11 14533 7600 20000
Үйлдвэрлэлийн газар 1
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-10 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 47 12533 1765 52910
Худалдаа үйлчилгээний газар 6 0 0 0
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар

2017-11 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 44 4365 -583 16151
Худалдаа үйлчилгээний газар 12 42631 5000 142857
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар 1

2017-12 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 14 27177 -17656 263158
Худалдаа үйлчилгээний газар 10 0 0 0
Үйлдвэрлэлийн газар
Хөдөө аж ахуйн газар