Үнийн мэдээ

Шүүлт

Объектийн төрөл

Он

Байршил


Хайлтаар 869 үнийн мэдээ олдсон

Сурталчилгаа

2017-01 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 52 337500 300000 375000
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 7 175000 175000 175000
Оффисын барилга 2
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 2
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад

2017-02 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 44 160000 160000 160000
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 3
Оффисын барилга 1
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 2
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 2

2017-03 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 66 74801 63291 83333
Үйлдвэрлэлийн барилга 2
Худалдаа үйлчилгээний барилга 8 212766 212766 212766
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 2
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 2

2017-04 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 59 155622 33333 454545
Үйлдвэрлэлийн барилга 1
Худалдаа үйлчилгээний барилга 4
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 1
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 2

2017-05 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 131 44776 44776 44776
Үйлдвэрлэлийн барилга 2
Худалдаа үйлчилгээний барилга 3 181818 181818 181818
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 3
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 2

2017-06 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 83 122807 122807 122807
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 6
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 2
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 4

2017-07 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 45
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 1
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 1
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 1

2017-08 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 77 93755 84507 104167
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 7
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 1
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 1

2017-09 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 85 101389 27778 175000
Үйлдвэрлэлийн барилга 1
Худалдаа үйлчилгээний барилга 11
Оффисын барилга 1
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 4
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 2

2017-10 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 42 103118 0 250000
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 5 233333 233333 233333
Оффисын барилга 1 72656 72656 72656
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 1
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 3

2017-11 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 42 84303 21429 138889
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 12
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан 2
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 1

2017-12 сарын үзүүлэлт харах

Зориулалт Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ 1 мкв-н хамгийн бага үнэ 1 мкв-н хамгийн их үнэ
Хашаа байшин 13 196655 89286 367347
Үйлдвэрлэлийн барилга
Худалдаа үйлчилгээний барилга 10 340909 340909 340909
Оффисын барилга
Амины сууц, хаус, таун хаус, зуслан
Агуулах, склад, нийтийн байр г.м бусад 1 78947 78947 78947