#2019-159 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 3-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 5,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: Үйлдвэрийн болон дэд бүтцийн барилга байгууламж барих газар

Төлөвлөгдөж буй
Тайлбар:
1. Төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг төлнө. 2. төслийг “Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар” MNS ISO 21500 стандартын дагуу боловсруулсан эсэх; 3. барилга, хот байгуулалтын норм, дүрмийн шаардлагад нийцсэн эсэх; 4.төсөл хэрэгжсэнээр шинээр бий болох ажлын байрны тоо, хэмжээ; 5.тухайн хот, тосгон, суурин газрын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ач холбогдолтой эсэх; 6.улс, орон нутгийн төсөвт оруулах орлогын хэмжээ; 7.тухайн газарт явуулах үйл ажиллагаа байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх эсэх. 8. Газрын тухай хууль 33.5.Энэ хуулийн 33.1.2-т заасны дагуу төсөл шалгаруулах хэлбэрээр газар эзэмших эрхийг зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эсхүл гадаад улс, олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрт зориулж олгоно. 9. .Гадаад улс, олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр нь Олон улсын гэрээний тухай хуульд заасны дагуу Улсын Их Хурлаас соёрхон баталсан, эсхүл Засгийн газрын байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээр баталгаажсан байна. 8. https://www.legalinfo.mn/annex/details/7202?lawid=11807 Тэмдэгтийн хураамж данс:100100900941
Хаяг:
Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 3-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.47676086 102.68731689

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99958580

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Аялал, жуулчлалын бааз

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Материал хүлээж авах хугацаа
2019-12-20 09:00:00
              2019-12-27 08:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2019-12-27 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-01 18:18:19

Зарыг үзсэн удаа - 22

Сурталчилгаа